Beta

Daftar Buku

Grid View List View
Bhs: [Malay Kuno].

Indjil Mattioes
1870 | Alkitab
No Tahun - Judul
1 1603 - Spraeck ende woord-boek inde Maleysche endeMadagaskarsche Talen
2 1677 - Jang Ampat Evangelia Derri Tuan Kita Jesv Christi daan Berboatan
3 1817 - Elkitab, ija itu Segala Surat Perdjandjian Lama dan Baharuw
4 1818 - Elkhawlu-Ldjadid ija itu Segala Surat Perdjandjian Baharuw
5 1820 - Novum Testamentum Malaice
6 1820 - Novum Testamentum Malaice
7 1823 - Indjilu-'Lkhudus Isaj 'Elmesehh
8 1823 - Indjilu-'Lkhudus Isaj 'Elmesehh
9 1853 - Kitab Alkudus; iya itu Injil Isa Almasih Tuhan Kami
10 1870 - Indjil Mattioes
11 1870 - Indjil Oe'l Koedoes Jang Tersoerat olih Markoes
12 1870 - Indjil Oe'l Koedoes Jang Tersoerat olih Loekas
13 1870 - Indjil Oe'l Koedoes Jang Tersoerat olih Jahja
14 1870 - KIsah Rasoel-Rasoel Jang Koedoes Tersoerat olih Loekas
15 1870 - Soerat Rasoel Paoel kapada Orang Roem
16 1870 - Rasoel Paoel kapada Orang Korinti
17 1870 - Soerat Jang Kadoewa Daripada Rasoel Paoel kapada Orang Korinti
18 1870 - Rasoel Paoel kapada Orang Galati.
19 1870 - Rasoel Paoel kapada Orang Efesoes
20 1870 - Rasoel Paoel kapada Orang Filippi
21 1870 - Rasoel Paoel kapada Orang Kolossi
22 1870 - Soerat Jang Pertama Daripada Rasoel Paoel kapada Orang Tessalonika
23 1870 - Soerat Jang Kadoewa Daripada Rasoel Paoel kapada Orang Tessalonika
24 1870 - Soerat Jang Pertama Daripada Rasoel Paoel kapada Timotioes
25 1870 - Soerat Jang Kadoewa Daripada Rasoel Paoel kapada Timotioes
26 1870 - Soerat Rasoel Paoel Kapada Titoes
27 1870 - Soerat Rasoel Paoel kapada Filemon
28 1870 - Soerat Rasoel Paoel kepada Orang Ibrani
29 1870 - Soerat Rasoel Jakoeb
30 1870 - Soerat Rasoel Petroes Jang Pertama
31 1870 - Soerat Rasoel Petroes Jang Kadoewa
32 1870 - Soerat Rasoel Jahja Jang Pertama
33 1870 - Soerat Rasoel Jahja Jang Kaduwa
34 1870 - Soerat Rasoel Jahja Jang Katiga
35 1870 - Soerat Rasoel Jahoeda
36 1870 - Wahi Jang Kapada Jahja
37 1870 - the New Testament of our Lord and Savior Jesus Christ
38 1874 - De Handelingen der Apostelen in het Boegineesch Vertaald
39 1874 - Het Evangelie van Lukas in het Makassaarsch Vertaald
40 1874 - Het Evangelie van Johannes in het Makassaarsch Vertaald