Beta

Daftar Buku

Grid View List View
Kat: [Alkitab]. Thn: [1901-1950].

Ma Bi Tjarita
1906 | Alkitab
Pradjandjian Anjar
1911 | Alkitab
Wasijat Jang Lama
1914 | Alkitab
Het Oude Testament
1936 | Alkitab
No Tahun - Judul
1 1901 - Inilah beberapa hikajat Perdjandjian Lama dan Beharu / oleh N.Ph. Wilken.
2 1901 - Wasiat Jang Beharoe, ija itoe Segala Kitab Perdjandjian Beharoe ataw Indjil Toehan Kami Isa Almasih
3 1901 - Inilah beberapa hikajat Perdjandjian Lama dan Beharu
4 1902 - Wasiat jang Beharoe : ija-itoe segala Kitab Perdjandjian Beharoe/ ataw, Indjil Toehan kita Isa Almasih
5 1902 - Het Nieuwe Testament of Alle Boeken Des Dieuwen Verbonds
6 1902 - Wasiat Jang Beharoe, ija itoe Segala Kitab Perdjandjian Beharoe ataw Indjil Toehan Kami Isa Almasih
7 1904 - Het evangelie naar Mattheus in het masarete'sch
8 1905 - Nenanga ma Djou Lahatala ai buk ma djarita
9 1906 - Dalan Hangoluan na pinatorang ni Pandita L. Hanstein.Hanstein, Pandita L.
10 1906 - Ma Bi Tjarita
11 1906 - Buken elkitab / tinumpan C.W.J. Steller.
12 1907 - Se'imo Sura Laolita nTau Piamota pai To Isaraell
13 1907 - Kitab indjil soetji anoe dikarang koe Markoes.
14 1907 - Koekoea an Ta'ar Oere wo n Ta'ar Weroe; pinatitj i M. Adriani-Gunningwo si J. Regar
15 1909 - Kitaboe'lKoedoes : ija-itoe segala kitab Wasiat jang Lama dan Wasiatjang Beharoe / Tersalin kapada behasa Melajoe.
16 1910 - Berita si Mehoeli bagi ni-soeratken si Matioes : isoesoerken ibastjakap Batak-Karo / J.A. Neumann.
17 1911 - Pradjandjian Anjar
18 1911 - Indjil Markus ka nganga sakalagan.
19 1911 - Soera ni'amoni'o. Soera daroma li lowalangi. Amaboe' oela li si Fofonaba Amaboe' oela li Bahooe.
20 1911 - Het Oude Testament in het Niassich Vertaald
21 1911 - Soera Ni'Amoni'O. Soera Daroma Li Lowalangi
22 1913 - Ma Djooungu-Madutu awi Boku ma djarita. O Tabaruoka ma njawamanga padita J. Fortgens.
23 1913 - Kitab perjanjian Bharu
24 1914 - Wasijat Jang Lama
25 1915 - Honderd Verhalen uit de Bijblesche Geschiedenis ih het Soembaneesch
26 1915 - Indjili i tetebini ma rasul Mateusu a lefo'ka / i si guti ma ngale Lolodakamoma demo.
27 1915 - Indjili I Tetebini Ma Rasul Mateusu
28 1915 - Tatopansi na Surat refo na kabio windesi. Pandita windesi: J.A. vanBalen ... Ma sijoortawan si ja na
29 1916 - Perbahanen rasoel-rasoel bagi nisoeratken si Loekas / isoesoerkenibas tjakap Batak-Karo, J. H. Neumann.
30 1916 - Wasijat jang baroe, ija itoe segala kitab perdjandjian baroe, atawa Indjil Toehan kita Jesoes Kristoes : Tersalin kapada bahasa MalojoeRendah.
31 1917 - Barita na denggan na tarsoerat di hata ni debata : (Pardjandjianna Honok) binaen di Hata Angkola.
32 1921 - Het Nieuwe Testament in het Niassisch vertaald, door H. Sundermann... Soera gamaboe'oela li si bohooe.
33 1926 - Soerat Brasih Djandji Taheta ain Toehan Toentang Djoeroesalamat Itah Jesoes Kristoes
34 1927 - Kitab Kejadian 1, 2, 3 (ayat 1-18)
35 1927 - Wasiat Jang Lama, ija-itoe Segala Kitab Perdjandjian Lama
36 1931 - Kitab Injil ni Luka
37 1931 - Javanese Bible 1931
38 1931 - Kitab Injil Ni Luka
39 1936 - Het Oude Testament
40 1940 - Indjil Soetji Mitoerort Saka Panganggite Mattheoes Bab 1-5